කටපත් ඇද්ද මහින්දට බැරිදේ ජනපති මෛත්‍රී කරන්නට යයි.

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com