ලොතරැයි අලෙවි කරන්නවුන්ගේ ගැටලුවලට ජනපතිගෙන් විසදුම් – වර්ජනය නිමාවෙයි…

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com