උමා ඔයේ කඳුළුවලට කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය ලැබුණු යෝජනා මෙන්න….

Loading...

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com