‘ධරණි’යට සෙකන්ඩ් විම නිසා ‘සිරිකත’ කර්තෘ පන්නයි !
Arts

‘ධරණි’යට සෙකන්ඩ් විම නිසා ‘සිරිකත’ කර්තෘ පන්නයි !

මාර්තු 23 පැවති 2022 ස්ලීම් නිල්සන් මහජන සම්මානය උළෙලේ දී වසරේ ජනප්‍රියම කාන්තා පුවත්පත ලෙස 'ධරණී' පුවත්පත සම්මාන ලැබීමත් සමග, මෙතෙක් කලක් එක දිගට එම සම්මානයට හිමිකම් 'සිරිකත' කතුවරයා ඉවත්කර තිබෙන බව වාර්තාවේ. 'ධරණී' කාන්තා…